Alg Voorw

 • Het maken van een offerte is geheel gratis en deze is geldig voor een
  termijn van 30 dagen na ontvangst.
 • Offerte dient getekend geretourneerd te worden voor akkoord.
 • In offertes c.q. orderbevestigingen van Stuuk.nl genoemde levertijden en andere voor door Stuuk.nl te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentele koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 • Door Stuuk.nl opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 • Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting
  voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q.
  bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven
  prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
 • Stuuk.nl is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiele opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in
  een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW,
  tenzij anders aangegeven.
 • Indien Stuuk.nl met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Stuuk.nl niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Stuuk.nl kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen
  hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of
  anderszins niet-voorziende omstandigheden.
 • Na ondertekening dient er een betaling te worden gedaan van 10% van het totale
  bedrag i.v.m. reservering in de agenda.
 • Bij aanvang van de werkzaamheden dient er een betaling te geschieden van 40% van het totale bedrag.
 • Wanneer de helft van de werkzaamheden gedaan zijn dient er wederom een betaling te worden gedaan van 40% van het totale bedrag.
 • De resterende 10% dienen binnen 14 dagen na oplevering te worden voldaan.
 • Bedragen onder de 1500 € dienen contant voldaan te worden onder voornoemde
  betaling voorwaarden.
 • Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in
  verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim zijn over
  het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de
  wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 • Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van 1 of meer van
  zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
  kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder
  geval is de koper verschuldigd:
  over het de eerste € 3.000,00 10%
  over het meerdere tot € 6.000,00 10%
  over het meerdere tot € 15.000,00 8%
  over het meerdere tot € 60.000,00 5%
  over het meerdere tot € 3%
 • Een overeenkomst tussen Stuuk.nl en een opdrachtgever kan onmiddellijk
  ontbonden worden in de volgende gevallen:
 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Stuuk.nl omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien Stuuk.nl de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de gemaakte offerte mits schriftelijk is aangegeven dat van de gemaakte offerte moet worden af geweken.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten
  komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Stuuk.nl geen invloed kan
  uitoefenen, doch waardoor Stuuk.nl niet in staat is haar verplichtingen na te
  komen, werkstakingen in het bedrijf van Stuuk.nl daaronder begrepen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van
  Stuuk.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van
  de verplichtingen door Stuuk.nl niet mogelijk is langer duurt dan 3
  maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder
  dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Indien Stuuk.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige
  waarde heeft.
 • De rechter in de woonplaats van Stuuk.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het
  recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Oplevering

  • De oplevering geschied in bijzijn van de opdrachtgever(s) en zal schriftelijk worden ondertekend het is de plicht van de opdrachtgever(s) om hieraan te voldoen.
  • Mocht de opdrachtgever(s) niet aan deze verplichting voldoen aanvaard deze de oplevering automatisch en vervalt het recht op reclameren
  • De oplevering geeft de opdrachtgevers het recht om defecten en fouten aan
   te geven en door uitvoerende partij te laten herstellen.

   

  Garantie Bepalingen

 • Garantie op het door ons uitgevoerde werk is voor een periode van 6 maanden.
 • Garantie op de door ons geleverde materialen zijn conform de garantie bepalingen van de leverancier.
 • Reclameren dient schriftelijk te geschieden binnen de genoemde termijnen.
 • Fouten door fabricage kunnen niet op Stuuk.nl worden verhaald maar dienen op de fabricant te worden verhaald.
 • Waneer fabricage fouten zijn geconstateerd zal Stuuk.nl zich als bemiddelende partij met de fabrikant opstellen.
 • De door Stuuk.nl veroorzaakte schade zal door Stuuk.nl worden hersteld of vergoed worden.
 • De garantie op uitgevoerde werkzaamheden is alleen van toepassing als deze niet door derde partijen bewerkt zijn of door derde partijen veroorzaakt is.
 • De garantie bepaling is direct gekoppelt aan de door beide partijen ondertekende opleverings rapportage.
 • Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de faktuur van Stuuk.nl, van de geleverde zaken heeft plaats gevonden.
 • Alle door Stuuk.nl geleverde zaken blijven het eigendom van Stuuk.nl totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Stuuk.nl gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Reacties zijn gesloten.